Zo života ZSS

V ZSS „DUNAJ“ Kováčov okrem nevyhnutnej starostlivosti sa dôraz kladie najmä na pracovnú terapiu. V rámci pracovnej terapie snažíme vyhovieť naším klientom v uspokojovaní ich potrieb a podporiť ich túžbu po sebarealizácii.

Naši klienti majú možnosť vyberať z činnosti nasledovného charakteru:

  • ľudové remeslá,
  • domáce práce,
  • ručné práce,
  • výroba darčekových a ozdobných predmetov,
  • úprava areálu zariadenia sociálnych služieb.

Sme presvedčení že, pasívne prijímanie služieb vedie k fyzickému a duševnému úpadku klientov. Akákoľvek pracovná činnosť v našom zariadení je založená na báze dobrovoľnosti a možnosti výberu.

Našou úlohou je aj zaistenie vhodného a účelného využitia a naplnenie voľného času klientov záujmovou činnosťou. Dobrá nálada a vhodné vyplnenie voľného času pomáha udržiavať duševnú sviežosť. Snažíme sledovať našich klientov pri bližšom styku behom dňa, poznáme, kto má o čo záujem. V rámci aktívnej odpočinku pravidelne organizujeme v a výlety do prírody, ako i rekreačné pobyty do zahraničia. Zúčastňujeme sa na rôznych kultúrnych a športových podujatiach. Pod pasívnou kultúrnou činnosťou rozumieme prijímanie kultúry prostredníctvom počúvania rozhlasových hudobných relácií (muzikoterapia), sledovanie televízie, vplyvy pôsobenia prírodného prostredia (klimatoterapia, pobyt v prírode), pôsobenie kultúrneho a estetického prostredia zariadenia. Život klientov v domove sa zorganizujeme tak, aby sa čo možno v najväčšej miere priblížil životu zdravých ľudí. Tento cieľ sa dosahuje predovšetkým systematickým uplatňovaním liečebnej rehabilitácie a ergoterapie.

FOTOGALÉRIA

Google Mapa